თაობები და ღირებულებები“(2011–2012).სხვადასხვა თაობის ადამიანთა ღირებულებების კვლევა.კვლევა მხარდაჭერილია „ფონდი ღია საზოგადოება–საქართველოს“ მიერ. შედეგი:ელექტორატის პროფილი:გამოკითხვის ანგარიში.თბილისი,საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი.2012 (ასევე   ინგლისურად) ანგარიში “თაობები და ღირებულებები“ გამოქვეყნდება 2012 წლის მაისში.

 

„საქართველო –ქვეყნის გენდერული პროფილი“(2011).2012 წლის მსოფლიო განვითარების ანგარიშის რესურს–სტატია შესრულებული მსოფლიო ბანკის შეკვეთით.სტატია დაწერილია არსებული წყაროების მიმოხილვისა და ემპირიული გამოკვლევის შედეგების საფუძველზე.მასში გაანალიზებულია ქვეყანაში გენდერულ წონასწორობასთან დაკავშირებით არსებული მდგომარეობა.შედეგი:Sumbadze,N(2011).Georgia country case study.Background paper.World Development Report 2012.www.worldbank.org/WDR2012

 

საქართველოში ოქსფამ–ნოვიბის პარტნიორ–ორგანიზაციების კონსულტირება გენდერულ საკითხებზე“(2008–2009).ოქსფამ–ნოვიბის სამი პარტნიორი ორგანიზაციის–ბიოლოგიური საფერმერო ასოციაცია ელკანაში,საქართველოს სტრატეგიული კვლევისა და განვითარების ცენტრში და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში გენდერული თანასწორობის შეფასება,თრენინგი პროექტებში გენდერული საკითხების გათვალისწინებაში,სამოქმედო გეგმის შემუშავება.შედეგი:ანგარიშები,თრენინგები და სამოქმედო გეგმები.

 

„გენდერი და საზოგადოება–საქართველო“.(2007) სტატისტიკურ მონაცემებზე,სიღრმისეულ ინტერვიუებზე,საქართველოს მოსახლეობის გამოკითხვაზე,დისკუსიებსა და ფოტოხმის მონაცემებზე დაყრდნობით მიმოხილულია გენდერული საკითხები საზოგადო და კერძო სფეროებში,წარმოდგენილია რეკომენდაციები გენდერული სამართლიანობის მისაღწევად. შედეგი:“გენდერი და საზოგადოება–საქართველო“2008.გაეროს განვითარების პროგრამა. თბილისი.2008.(ასევე ინგლისურად)

 

„ოჯახში ძალადობა და ბავშვის მიმართ ძალადობა საქართველოში“(2006).ექსპერტებთან ინტერვიუებსა და არსებულ წყაროებზე დაყრდნობით საქართველოში ქალებისა და ბავშვების მიმართ არსებულ ძალადობასთან დაკავშირებული მდგომარეობის აღწერა.კვლევაში შეფასებულია ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის დონე,კანონმდებლობის ეფექტურობა,ინსტიტუციონალური და მონიტორინგის მექანიზმების არსებობა, წარმოდგენილია რეკომენდაციების პაკეტი გაეროს სააგენტოებისათვის.პროექტი დაფინანსებულია გაეროს მიერ და განხორციელებულია მინესოტას ადამიანის უფლებების ადვოკატებთან ერთად.შედეგი:“ოჯახში ძალადობა და ბავშვის მიმართ ძალადობა საქართველოში:კანონმდებლობისა და პრაქტიკის თანამედროვე მდგომარეობის შეფასება“. ავტორები:შ.თომასი,ლ.ნელსონი,მ.ელინგერი,ჯ.ვოიტი,ნ.სუმბაძე.საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი; მინესოტას  ადვოკატები ადამიანის უფლებებისათვის. თბილისი.2006 (ასევე ინგლისურად).

 

„გენდერთან დაკავშირებული კვლევა და ანალიზი სამცხე–ჯავახეთში“ (2003–2004). გენდერთან დაკავშირებული მონაცემების ანალიზი,სამცხე–ჯავახეთიე რეგიონის ქალებისა და კაცების პრიორიტეტული საჭიროებების განსაზღვრა.შედეგი:გენდერი და საზოგადოება სამცხე –ჯავახეთში.საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი.თბილისი.2005.(ასევე ინგლისურად)

 

„თაობა და გენდერი“(2003–2004).ინსტიტუტის რესურსებით შესრულებულ ნაშრომში ნაკვლევია გენდერული განსხვავებები ახალგაზრდებისა და მათი მშობლების ქცევით ნორმებში.შედეგი:Sumbadze,N,Tarkhan-Mouravi,G.Transition to adulthood in Georgia:Dynamics of generational and gender roles in a post-totalitarian society.C.Leccardi and E.rRuspini(Eds).”A New Youth?Young People, Generations and Family Life”.Ashgate Publishing,2006,pp 224-252.