„დასაქმების  მეშვეობით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური ინტეგრაციის  სახელმწიფო პოლიტიკის მხარდაჭერა“. (2008). კვლევა მიზნად ისახავდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმების ეფექტური პოლიტიკის შემუშავებას  და ამ გზით მათი თვით–კმარობისა და სოციალური ინტეგრაციის გაზრდას. პროექტი მხარდაჭერილი იყო ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მიერ. შედეგი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების შესაძლებლობები: კვლევის ანგარიში და რეკომენდაციები. საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი. თბილისი 2009. (რეზიუმე ინგლისურ ენაზე). შეზღუდული შესაძლებლობების  მქონე პირები. საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი. თბილისი. 2009.

 

„ხარისხობრივი კვლევა: ინვალიდობა და ცხოვრების დონე საქართველოში“(2007). კვლევაში შესწავლილია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პრობლემები, წარმოდგენილია რეკომენდაციები მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის. კვლევა დაფინანსებული იყო მსოფლიო  ბანკის  მიერ და განხორციელდა  PA Consulting-თან ერთად. შედეგი: სუმბაძე,ნ. თ.იამოვასთან  ერთად. ხარისხობრივი კვლევა: ინვალიდობა და ცხოვრების დონე საქართველოში. PA Consulting და საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი. 2007. (ასევე ინგლისურად).

.http://sitesource/worldbank.org/Disability/resources/regions/ECA/Georgiadisabilitysurvey.pdf

 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ადმინისტრირება, მართვა და პოლიტიკა: კვლევითი ნაშრომი–საქართველო“(2003). საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ადმინისტრირების და საჯარო პოლიტიკის მდგომარეობისა და სწავლების კვლევა. შედეგი: პრეზენტაცია NISPASee-ს მეთერთმეტე კონფერენციაზე ბუქარესტში. Sumbadz,N.,Dolidze,K.(2004).Public health administration, management and policy education and training: Georgia. In:J.Nemec&K.Tolo (eds). Health Care Delivery Sistems: Opportunities for the Public Management Education in Central and Eastern Europe:NISPAcee:Bratislava.2004.