„კულტურული მემკვიდრეობა: გრიგოლ ტატიშვილის წიგნების რეპრინტები“(2010) .პირველი ქართველი ქსილოგრაფის,გრაფიკოს გრ.ტატიშვილის ნამუშევრების შეგროვება და გამოცემა.პროექტი მხარდაჭერილი იყო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ.შედეგი:გრიგოლ ტატიშვილი.რეპრინტები.თბილისი.2011

 

„UNICEF-ის მიერ დაფინანსებული ორი პროექტის:PIAD   და FS &FC  შეფასება“(2006) ოჯახისა და  სათემო ორგანიზაციების,როგორც  ბავშვთა ინსტიტუციების ალტერნატივების როლის გაზრდაზე მიმართული პროექტების შეფასება.პროექტი მხარდაჭერილი იყო UNICEF-ის მიერ და განხორციელდა  DNR-თან ერთად(იტალია).შედეგი:ანგარიში.

 

„2005 წლის ჰუმანიტარული სიტუაციის და სტრატეგიის შუალედური შეფასება და მსგავსი სტრატეგიის შემუშავება 2006 წლისათვის“. შედეგი: კონფერენცია.2005 წლის ჰუმანიტარული სიტუაციის და სტრატეგიის შუალედური შეფასება და მსგავსი სტრატეგიის შემუშავება 2006 წლისათვის.გაერო.2005

 

„გზების შერჩევა და მათი ეკონომიკური შეფასება საქართველოში ეკონომიკური ზრდისა და სიღარიბის შემცირების მიზნით:მეორადი და ადგილობრივი გზები“(2004) სიღარიბეზე ადგილობრივინდა შიდა გზების რეაბილიტაციის მოსალოდნელი ზეგავლენის დადგენა, მაქსიმალური პოტენციური შედეგის მქონე გზების შერჩევის მეთოდოლოგიის შემუშავება. კვლევა შესრულებულია მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით და განხორციელდა INOCSA-სთან (ესპანეთი) ერთად.შედეგი:ანგარიში.

 

„საქართველოს გადამზიდავ ორგანიზაციათა მარკეტინგული გამოკვლევა“(2004) .საქართველოში არსებული გადაზიდვის ბაზრის ანალიზი,კლიენტის ბაზარზე პოზიციონირება, მისი ძლიერი და სუსტი მხარეების იდენტიფიკაცია.რეკომენდაციების შემუშავება კლიენტის სერვისის გასაუმჯობესებლად.შედეგი:ანგარიში.

 

„კერძო სექტორის მონაწილეობის შესაძლებლობების შეფასება წყლის სექტორში“(2004)საქართველოში არსებული მდგომარეობის შესწავლა წყლის სექტორის მართვაში სექტორის პრივატიზაციის შესაძლებლობების თვალთახედვიდან.პროექტი დაფინანსებული იყო მსოფლიო ბანკის მიერ და განხორციელდა CENN-თან  ერთად.შედეგი:ანგარიში.

 

„მებაღეობის,მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტის  ადამიანური რესურსების მართვის გეგმა“(2004).ინსტიტუტის ორგანიზაციული სტრქტურის შესწავლა,მისი ოპტიმიზაციის  და რესტრუქტურირების გეგმის შემუშავება,თანამშრომელთა შეფასების სისტემის შემუშავება.შედეგი:ანგარიში.

 

„ადამიანის განვითარების ანგარიში–საქართველო 2003–2004“(2003–2004).გ.თარხან–მოურავი მონაწილეობდა გაეროს განვითარების პროგრამის ანგარიშის მომზადებაში.შედეგი:ადამიანის განვითარების ანგარიში 2003–2004

 

„სამცხე–ჯავახეთის ორი რაიონის საჭიროებათა ანალიზი და განვითარების სტრატეგიის კონცეპტუალური მონახაზი“(2003).არსებული სოციო–ეკონომიკურ და დემოგრაფიულ მონაცემებზე დაყრდნობით ახალციხისა და ახალქალაქის რაიონების განვითარების პერსპექტივების გამოკვეთა.პროექტი მხარდაჭერილი იყო ფონდი“ ღია საზოგადოება–საქართველოს“ მიერ.შედეგი:ანგარიში.

 

„არა სასოფლო–სამეურნეო ეკონომიკა პოსტ–საბჭოთა საქართველოში:სამი სასოფლო თემის კვლევა“(2002–2003). კვლევა ეხებოდა სოფლად არა სასოფლო–სამეურნეო სექტორში დასაქმების ხელმისაწვდომობას და შემოსავლების დივერსიფიკაციის შესაძლებლობებს. პროექტი მხარდაჭერილი იყოDFDI –ის მიერ და განხორციელდაNRI –ის(დიდი ბრიტანეთი) მიერ.შედეგი:Sumbadze, N.(2003)In:DFID&NRI.Supporting Access to Rural Non—farm Employment and Income diversification.On CD.